Helhetssyn & Personligt bemötande

Läkarmottagningen Varvsgatan 21

Läkare Hornstull - Södermalm

Barbro TaubeTell specialist allmänmedicin

Efter granskning av 1074 journalanteckningar har HSF kommit fram till nedanstående brister i min verksamhet. 

6 ''Det förekommer omfattande missbruk gällande användningen av fri medicinsk service.''

HSFs huvudsakliga anklagelse är att jag tagit för många prover och röntgen på er patienter. HSF påstår 

1. Att jag i för omfattning skickat er på magnetröntgen. HSF har ännu inte påvisat ett enda sådant patientfall. Jag håller nu på att gå igenom samtliga 1074 journaler igen för att kontrollera mina MRT remisser till röntgen. Hittills har jag inte funnit en enda remiss obefogad. 

2. Att jag tagit för många labprover på D-vitamin. HSF har dock ännu inte påvisat ett enda sådant patientfall.  

5 ''Ett relativt stort antal journalanteckningar saknas, vilket innebär att följsamheten till 26 S LOL är bristfällig.''

Till slut har det fattats bara 1 journalkopia utav de 1074 begärda journalerna. ytterligare fåtal journaler har inte kunnat identifieras i brist på personnummer men kan förutsättas finnas. 

4 ’’Det förekommer uppenbara efterkonstruktioner i en del av dina journalanteckningar.’’

Fullständigt obegripligt påhopp där HSF inte kunnat påvisa en enda sådan journal.

1. ’’Genomgående i din journalföring är din följsamhet till 3 kap. 6 och

10 §§ i patientdatalagen (2008:355) och punkterna 1.8, 2.9 och 10.7 i hälso- och sjukvårdsförvaltningens anvisningar ”Så får du rätt arvode” mycket bristfällig.’’

HSF påstår att mina journalanteckningar är ofullständiga. Jag medger att de kan vara något korta men samtliga punkter i 6 § går ändå att utläsa av de handlingar som finns i journalen eller är en bilaga till denna. HSF påstår då att bilagor inte är en del av journalen (?). 

Medges att jag slarvat med att signera mina journalanteckningar. Å andra sidan är jag övertygad om att jag hade fått dispens från Signeringskravet om jag hade ansökt om ett sådant.

3. ''Granskningen har även visat att det inte alltid är styrkt att den vård som du utför är medicinskt motiverad enligt 3 § LOL och punkt 1.1 i hälso- och sjukvårdsförvaltningens anvisningar ”Så får du rätt arvode”.''

HSF framför vid mötet den 16 september 2019 att de inte anser viss vård och vissa besök medicinskt motiverade. HSF förstår uppenbarligen inte behovet av återbesök och menade att dessa kan ersättas med telefonsamtal. Något jag inte håller med om. Vidare ifrågasatte HSF om patienter som kommit för en second opinion, kan betraktas som medicinskt motiverad vård. Detta trots att varken vetenskap eller beprövad erfarenhet i dessa patientfall kunnat gen en entydigt vägledning om diagnos och därmed lämplig behandling. HSF har inte påvisat ett enda patientbesök som inte enligt deras uppfattning varit medicinskt motiverat.  

2. ''Omfattande brister har även noterats gällande din följsamhet till punkterna 1.5 och 1.6 i ovan nämnda anvisningar, samt 16 S i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning.'' 

HSF påstår att de planerade återbesök till mig som läkare efter provtagning utgör en del av provtagningen och skulle kunna ersättas med telefonsamtal (?). Jag kan bara beklaga om HSF inte förstår behovet av uppföljande återbesök till mig som läkare.